Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Gold Store

za kupoprodaju zlata

 

 

UVODNE INFORMACIJE

Članak 1.

Internetska stranica www.goldstore.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Gold Store d.o.o. za trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama, Trg Ante Starčevića 10, 31000 Osijek, Republika Hrvatska, upisan u sudski registar trgovačkog suda u Osijeku, OIB: 26670584978, MBS: 05790689, IBAN: HR4524020061101169602, otvoren kod Erste bank d.d.

POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovih Uvjeta imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj je trg. društvo Gold Store d.o.o., sa sjedištem na adresi Trg Ante Starčevića 10, 31000 Osijek, OIB: 26670584978.

Internet stranica označava Internet stranicu www.goldstore.hr.

Korisnik je svaka pravna ili fizička osoba koja pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice i/ili se koristi uslugom Internet prodaje (Online kupovina), te obuhvaća sve Kupce i Posjetitelje Internet stranice.

Registrirani korisnik je korisnik koji se registrirao za korištenje usluge Internet prodaje (Online kupnje) na Internet stranici.

Kupac je korisnik koji putem sredstava elektroničke komunikacije registrira svoje osobne podatke i odabere barem jedan proizvod ponuđen na Internet stranici ubaci ga u košaricu, pošalje narudžbu prodavatelju, te isplati kupoprodajnu cijenu,  ili neposrednim dolaskom u Poslovnicu obavlja direktnu kupnju odabranog proizvoda.

Posjetitelj korisnik koji pristupa i/ili se koristi sadržajem i uslugama Internet stranice bez prethodne registracije (neregistrirani korisnik).

Korisnički podaci predstavljaju cjelinu koju čine e-mail adresa i lozinka koje omogućuju samo jednom Korisniku pristup zaštićenim područjima Internet stranice kojom se može pristupiti Proizvodima.

Korištenje Internet stranice predstavlja pristup stranici www.goldstore.hr radi dobivanja informacija o sadržaju iste, o ponudi, proizvodima i /ili ostvarivanju Internet prodaje.

Usluga Internet prodaje (Online kupovina) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda dostupnih na Internet stranici.

Usluga prodaje u Poslovnici (Direktna kupnja) je usluga koja omogućuje korisnicima kupnju svih raspoloživih proizvoda neposredno u Poslovnici Prodavatelja, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost.

Maloprodajna cijena je cijena koja je istaknuta uz svaki proizvod i izražena je u kunama s pripadajućim PDV-om.

Prihvaćena ponuda je ponuda po kojoj je izvršena uplata.

 

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem Internet prodaje te cijeli asortiman proizvoda izložen u Poslovnici, koje je moguće kupiti putem prodaje u Poslovnici.

Sadržaj uključuje:

 •   sve informacije s Internet stranice kojima se može pristupiti na bilo koji način
 •   sadržaj svakog e-maila kojeg Prodavatelj šalje Korisnicima
 •   informacije u vezi proizvoda, usluga i/ili tarifa Prodavatelja u određenom razdoblju
 •   informacije o proizvodima, uslugama i/ili tarifama koje primjenjuje treća strana s kojom Prodavatelj ima sklopljene ugovore, u određenom razdoblju
 •   Podaci o Prodavatelju

Plemeniti metali:

 •          Investicijsko zlato je Zlato u obliku poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki, bez obzira je li predstavljeno vrijednosnim papirima ili nije,
 •          Zlatne kovanice:
 1. a)       čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki
 2. b)       iskovane poslije 1800. godine
 3. c)       koje trenutačno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla
 4. d)       koje se uobičajeno prodaju po cijeni koja ne prelazi više od 80% vrijednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u kovanicama
 •          Investicijsko srebro je…
 1. a)       srebro u oblik poluga ili pločica, težine koje su prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 tisućinki
 2. b)       srebrne kovanice čistoće jednake ili veće od 833 tisućinki
 •          Proizvodi Hrvatskog novčarskog zavoda

Luksuzni satovi su skupocjeni satovi luksuznih brendova za dobru investiciju i stvaranje dragocjenog nasljedstva.

Usluga označava uslugu elektronske trgovine isključivo na javno raspoloživim dijelovima Internet stranice.

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je Prodavatelj prodao proizvod/uslugu Korisniku.

 

OPĆE ODREDBE

Članak 3.

Nositelj svih prava na Internet stranici www.goldstore.hr (dalje: Internet stranica) je trg. društvo Gold Store d.o.o.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) utvrđuje odnose između Posjetitelja stranica, Kupaca i Prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja vezana uz korištenje Internet stranice www.goldstore.hr, online kupnje i kupnje u poslovnici.

Prodavatelj ove Uvjete stavlja na raspolaganje Korisnicima te ih upućuje da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice u svrhu ostvarivanja kupnje proizvoda oglašenih na istoj ili dobivanja informacija o pojedinom proizvodu. Pristupanjem kupnji proizvoda putem online kupovine ili posjećivanjem ove internet stranice zbog dobivanja informacija o pojedinom proizvodu, kao i direktnom kupnjom proizvoda u poslovnici Prodavatelja smatra se da su Korisnici upoznati s ovim Uvjetima te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ukoliko Korisnici nisu suglasni s ovim Uvjetima kupnje, Prodavatelj ih upućuje da ne koriste Internet stranice www.goldstore.hr u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Uvjeta.

Korištenjem Internet stranice smatra se da je Korisnik upoznat s ovim Uvjetima te da iste razumije i prihvaća.

Korisnik potvrđuje i jamči kako se neće neovlašteno, nedopušteno i protuzakonito koristiti Internet stranicom, sadržajem koji se prikazuje i/ili nalazi na Internet stranici, kao i uslugom Internet prodaje, te kako će svoje korištenje uskladiti s odredbama Uvjeta i pozitivno pravnim propisima.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Prodavatelja ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Prodavatelju ili bilo kojoj trećoj strani.

UGOVOR O KUPOPRODAJI I ONLINE KUPOVINA

Članak 4.

Gold Store d.o.o. putem usluge Internet prodaje, kao Prodavatelj i Korisnik kao kupac sklapaju ugovor o kupoprodaji sredstvima daljinske komunikacije, dok uslugom kupnje neposredno u Poslovnici, u kojoj Prodavatelj trajno obavlja svoju djelatnost, Prodavatelj i Korisnik fizičkim prisustvom sklapaju ugovor o kupoprodaji.

Predmet i komercijalna svrha ugovora o kupoprodaji je kupnja odabranog proizvoda putem usluge Internet prodaje (Online kupovina) uz plaćanje cijene toga proizvoda (dalje: Ugovor).

Ponudu društva Gold Store d.o.o. za sklapanje Ugovora predstavljaju ovi Uvjeti i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz podatke o određenom proizvodu, koju ponudu korisnik kao kupac registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen Uvjetima prihvaća, a kojim prihvatom korisnika je sklopljen Ugovor između društva Gold Store d.o.o. i korisnika.

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu fizičku ili pravnu osobu te je izričito zabranjeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama, prenositi korisnički račun na treće osobe, kao i koristiti tuđu registraciju ili korisnički račun.

Prilikom prve narudžbe Proizvoda putem elektronskog obrasca potrebno je registrirati se na Internet stranici. Korisnik Internet stranice dužan je registrirati se radi obavljanja online kupovine i u te svrhe unijeti potrebne osobne podatke. Prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca kupac je dužan dati potpune, važeće, točne i istini osobne podatke.

Registracijom korisnik potvrđuje:

 •   Da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete poslovanja
 •   Potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka
 •   Da daje Prodavatelju izričitu suglasnost da može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, za potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga, zaštite interesa korisnika i Prodavatelja i sprječavanja eventualnih zlouporaba.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje ugovorne strane od trenutka prihvata ponude društva Gold Store d.o.o. od strane korisnika na jedan od sljedećih načina:

 •   odabirom plaćanja i zaključenjem narudžbe registriranog korisnika
 •   odabirom proizvoda, načina plaćanja te izdavanjem računa neposrednom kupnjom u Poslovnici

CIJENE PROIZVODA

Članak 5.

Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15). U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Prodavatelj određuje cijenu Predmeta na temelju uvjeta na tržištu te prema trenutnoj spot cijeni plemenitih metala kotiranim na najvećim svjetskim burzama plemenitih metala (dalje: Burza). Sukladno promjenama cijene plemenitih metala na Burzi cijena predmeta i cjelokupni cjenik ponude Prodavatelja mijenja se svakih pet minuta počevši s punim satom, a dostupan je na internetskim stranicama Prodavatelja,  www.goldstore.hr.

Proces upisivanja cijene na Internet stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške, budući se ne radi o automatskom unosu. Takve situacije su izvanredne i za njih se Prodavatelj unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod, te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna fizička ili pravna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

PONUDA

Članak 6.

Ponuda nije obvezujuća. Može biti prihvaćena isključivo po svim stavkama, u slučaju promjene zatražite novu.

Ponuda se ne može koristiti za priznanje pretporeza ni po kojoj osnovi te ni kao ugovor između kupca i prodavatelja već je isključivo informativnog karaktera.

Prodavatelj je dužan izdati ponudu na temelju narudžbe Kupca, a koja se narudžba može dati u usmenom ili pisanom obliku u odnosu na bilo koji Predmet iz ponude Prodavatelja, s time da se kod internetske trgovine ponudom smatra prikazani proizvod s istaknutom cijenom.

Prilikom potvrde narudžbe, smatra se da se Kupac slaže sa cijenom proizvoda i ostalim troškovima te će mu biti izdana ponuda za kupnju.

Smatra se da je ponuda prihvaćena ukoliko je na temelju od 1 sat od izdavanja, Kupac uplatio cjelokupan iznos cijene ili predujma iz iste (dalje: predujam), odnosno pri kupnji putem internetske trgovine potvrdio narudžbu i izvršio uplatu cijene Predmeta u cijelosti. Nakon isteka roka od 1 sat ponuda Prodavatelja više nije važeća niti obvezujuća za Prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo u slučaju promjene cijene na Burzi veće od 0,25% do trenutka uplate na bankovni račun korigirati cijenu. O svakoj promjeni, kupac će biti pravovremeno obavješten.

Prilikom podizanja robe molimo obavezno donijeti osobnu iskaznicu radi identificiranja preuzimatelja.

NAČIN PLAĆANJA PROIZVODA

Članak 7.

Naručene Proizvode putem usluge Internet prodaje i dostavu, Kupac će platiti uplatom na transakcijski račun Prodavatelja.

Odabrane Proizvode putem usluge prodaje u Poslovnici Kupac će platiti novčanicama euro i kovanicama eura i centima u vrijednosti od 10.000,00 EUR i više.

Robu ne isporučujemo na temelju potvrde o uplati, već tek nakon što uplata bude vidljiva na našem transakcijskom računu.

ISPORUKA I DOSTAVA

Članak 8.

Korištenjem Internet stranice Prodavatelj smatra da je korisnik upoznat s Općim uvjetima poslovanja te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zato što Korisnik Internet stranice nije pročitao Uvjete kupnje. Robu šaljemo na trošak i rizik kupca.

Dostavu vrši Prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je Kupac prihvatio ponudu po članku 5. ovih Uvjeta, osim u slučaju više sile ako rafinerije zbog vanredne situacije ne mogu dostaviti robu u zakonskom roku. U takom jednom slučaju Kupac će biti obaviješten i dodijeliti suglasnost Prodavatelju za dužu isporuku. Ukoliko Kupac ne prihvati ponudu Prodavatelj zadržava pravo vratiti uplećeni iznos Kupcu. Sugalasnost može biti usmena ili pismena. Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese.

Kupac može u dogovoru sa Prodavateljem sam organizirati preuzimanje artikala u našoj poslovnici. Umjesto Kupca, Predmet može preuzeti osoba koju je Kupac za to ovlastio temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

Prodavatelj se obvezuje predati Predmet Kupcu u ispravnom stanju te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

Prodavatelj je ispunio obvezu predaje Predmeta Kupcu kad mu Predmet uruči, osobno ili putem posrednika, ili preda ispravu kojom se Predmet može preuzeti, a koja isprava sadrži naznaku lokacije preuzimanja. Prilikom preuzimanja dostavljenog Proizvoda od dostavljača ili u Poslovnici, Kupac je dužan pregledati isporučeni proizvod.

Ukoliko je Kupac prilikom pregleda dostavljenih proizvoda našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati u roku od 24h od predaje, te Predmet dostaviti Prodavatelju u adresu sjedišta kako bi Prodavatelj provjerio Predmet.Za Predmete koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje Kupac ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

Prodavatelj nije dužan predati Predmet ako mu Kupac nije već isplatio cijenu Predmeta u cijelosti ili ne isplati cijenu istodobno ili nije spreman to istodobno učiniti s predajom Predmeta.

Ukoliko Kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, Prodavatelj zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije i transporta, pod uvjetom da je preuzimanje bilo ugovoreno.

Cijena dostave uvijek je zasebno prikazana i ispisana na računu ukoliko se radi o visini iznosa narudžbe koju Prodavatelj uvjetuje na svojim stranicama tj. Prodavatelj naplaćuje Kupcu uslugu dostave Proizvoda sukladno cjeniku objavljenom na internetskoj stranici trg. društva Gold Store.

ISKLJUČENJE PRAVA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Članak 9.

Temeljem odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta, uz uvjet da je Prodavatelj uredno izvršio svoju obvezu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 10.

U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, Prodavatelj se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i čitavo vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka Kupca prikupljenih od Kupca pri kupoprodaji Predmeta. Prodavatelj je dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o pranju novca i financiranju terorizma (NN 87/08, 25/12).

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što Kupac nije pročitao Uvjete. Uvjeti su dostupni na internetskoj stranici Prodavatelja, a na zahtjev Kupca bit će dostavljeni izravno Kupcu i u pisanom obliku, pri kupnji putem internetske trgovine bit će dostavljeni Kupcu i u pisanom obliku, a na zahtjev Kupca i na drugom mediju.

Ovi Uvjeti vrijede i za kupnju Predmeta putem internetske trgovine – web shopa Prodavatelja.

Prodavatelj i Kupac svoje međusobne odnose mogu drukčije urediti posebnim ugovorom.

Članak 12.

Za sve odnose između Prodavatelja i Kupca primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između Prodavatelja i Kupca, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

Članak 13.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih Uvjeta koje će oglasiti na internetskoj stranici Prodavatelja.

Članak 14.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu 01.08.2023. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici Prodavatelja.

Stanje: Kolovoz 2023

 

GOLD STORE  d.o.o.