Opći uvjeti poslovanja trgovačkog društva Cro Aurum

u tarifi „Zlatna Štednja“

 

 

UVODNE INFORMACIJE

Članak 1.

Cro Aurum s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko metalima i metalnim rudama (cro aurum d.o.o.), OIB: 47011752496, je trgovačko društvo osnovano u skladu s pravom Republike Hrvatske, s registriranim sjedištem u Zagrebačka ul. 38, 31220 Višnjevac, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku s matičnim brojem (MBS): 030217234, koje unutar svoje registrirane djelatnosti, a u skladu s ovim Općim uvjetima, omogućuje fizičkim i pravnim osobama kupnju fizičkog investicijskog zlata u obliku zlatnih poluga i njihovu pohranu u trezorima visokog stupnja sigurnosti u Njemačkoj ili Hrvatskoj (dalje u tekstu: Prodavatelj).

OPĆE ODREDBE

Članak 2.

Prodavatelj ovim Općim uvjetima poslovanja (dalje: Uvjeti) utvrđuje odnose između klijenta i prodavatelja, a u odnosu na uvjete i način kupnje proizvoda, cijene proizvoda, plaćanja, isporuke, kvalitete proizvoda, reklamacije, povrata i dostave, zaštite osobnih podataka i druga pitanja. Ovi uvjeti dopunjuju posebne pogodbe utvrđene u ugovoru sklopljenom između prodavatelja i klijenta, te jednako su obvezujući. U slučaju neslaganja ovih uvjeta i posebnih pogodbi, vrijede ove posljednje.

 

POJMOVI

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovih uvjeta imaju sljedeće značenje:

Prodavatelj je trg. društvo Cro Aurum, sa sjedištem na adresi Zagrebačka 38, 31220 Višnjevac, OIB: 47011752496.

Klijent je pravna ili fizička osoba koja ima navršenih 18 godina života, te koja temeljem sklopljenog ugovora sa prodavateljem i u skladu s ovim uvjetima zlatne poluge kupuje i/ili pohranjuje ili prodaje (daje u otkup).

Investicijsko zlato je fizičko zlato čistoće 999,9/1000 u obliku poluga jedne kovnice koje imaju ‘Good Delivery’ status (dobre fizičke oznake i karakteristike) kod Londonskog udruženja tržišta plemenitim metalima („The London Bullion Market Association – LBMA“).

Kolekcija 15 je set zlatnih poluga težine jednog grama od 15 komada.

Kolekcija 30 je set zlatnih poluga težine jednog grama od 30 komada.

Kolekcija 50 je set zlatnih poluga težine jednog grama od 50 komada.

Trezor je jedan od posebnih trezora visokog stupnja sigurnosti u Njemačkoj ili Hrvatskoj, namijenjen za čuvanje investicijskog zlata.

Cjenik je cjenik prodavatelja dostupan na njegovoj Internet stranici www.croaurum.hr.

Transakcija – uplata ili povrat iznosa uplate nakon što je prodavatelj prodao proizvod/uslugu klijentu.

 

PREDMET UGOVORA

Članak 4.

(1) Temeljem zahtjeva za sklapanje ugovora „Zlatna Štednja“ (u daljnjem tekstu: „Ugovor”) klijent kupuje fizičko investicijsko zlato u obliku poluga od prodavatelja.

(2) Klijent kupuje jednokratno ili obročno investicijsko zlato.

(3) U slučaju jednokratne kupnje, klijent kupuje kolekciju iz asortimana setova od 15, 30 i/ili 50 komada zlatnih poluga, te plaća iznos odjednom. Kupoprodajna cijena dostupna je na Internet stranici prodavatelja. Klijent može obaviti više jednokratnih kupnji.

(4) Obročne su kupnje mjesečne od 200,00 kn i više po pojedinoj kupnji.

 

SKLAPANJE UGOVORA

Članak 5.

(1) Prodavatelj i klijent sklapaju ugovor o prodaji i pohrani investicijskog zlata elektroničkim putem, preko internetske stranice prodavatelja. Klijent je suglasan sa sklapanjem ugovora elektroničkim putem i dostavljanjem obavijesti i međusobno obvezujućih izjava uz uporabu posebne internetske stranice prodavatelja i/ili elektroničke pošte. U slučaju naknadne promjene adrese i/ili drugih podataka potrebnih za ispunjenje ugovora (ime ili prezime, bankovni račun, e-mail adresa, broj telefona ili telefaksa i sl.) klijent je obvezan bez odgode obavijestiti prodavatelja. Prije sklapanja ugovora klijentu će se omogućiti uvid u ove uvjete i cjenik, te zatražiti da ih on potvrdi i da je s njima upoznat, te da na njihovu primjenu pristaje.

(2) Ugovor se sklapa temeljem klijentova zahtjeva za sklapanje tog ugovora. Ugovor je sklopljen kada prodavatelj zaprimi svu potrebnu dokumentaciju za sklapanje ugovora i dokaz o utvrđenom identitetu, te kada prodavatelj prihvati klijentov zahtjev za sklapanje tog ugovora.

(3) Prihvaćanje klijentova zahtjeva za sklapanje ugovora se potvrđuje elektroničkim putem (e-mailom i/ili intranetom klijenta).

(4) Klijent sve svoje eventualne pritužbe i prigovore u svezi s ugovorom može dostaviti prodavatelju osobno u njegove poslovne prostorije ili putem pošte.

 

KUPNJA INVESTICIJSKOG ZLATA

Članak 6.

(1) Prodavatelj se obvezuje jasno, vidljivo i čitljivo istaknuti iznos maloprodajne cijene sukladno članku 7. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14,110/15). U cijenu proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

(2) Svakom uplatom na bankovni račun prodavatelja i navođenjem svoga posebnog broja (dalje: broj ugovora) klijent daje prodavatelju nalog za kupnju i pohranu zlata. Jedinica u kojoj se obračunava kupljeno zlato u obliku poluga je 1,0 gram, i, ako je to potrebno radi prilagodbe kupoprodajnog ugovora, u uobičajenim polugama na tržištu od 0,1 grama i/ili 0,5 grama.

(3) Prodavatelj određuje cijenu zlata na temelju uvjeta na tržištu, te prema trenutnoj spot cijeni plemenitih metala kotiranim na najvećim svjetskim burzama plemenitih metala (dalje: Burza). Sukladno promjenama cijene plemenitih metala na burzi, cijena i količina zlata objavljuje se sukladno ugovoru i kolekciji 15, 30 ili 50 na internetskoj stranici prodavatelja. Mjerodavna je na ovaj način izračunata cijena u web trgovini za 1 gram.

(4) Klijent ostvaruje popust ovisno o odabranoj kolekciji na dan knjiženja iznosa kupoprodajne cijene uplaćene od strane klijenta na bankovni račun prodavatelja. Cijena zlata u trenutku kada klijent potpiše zahtjev nije relevantna za ugovor, niti se ugovor na toj cijeni temelji.

(5) Pri izračunu količine zlata je prodavatelj ovlašten u korist klijenta zaokružiti broj grama za jednu decimalu nakon zareza.

(6) Kupnja investicijskog zlata za klijente provodi se u valuti “HRK i EUR” na bankovni račun prodavatelja. Svi izračuni baziraju na srednjem tečaju Europske Središnje Banke (ECB-a) u valuti „Euro“.

(7) Potvrda kupnje zlata biti će vidljiva na intranetu klijenta najkasnije 2 (dva) radna dana nakon kupnje prispijećem izvješća o kupnji i pohrani.

(8) Klijent može zahtijevati da mu se jednom godišnje, u pisanom obliku putem pošte, na njegovu adresu dostavi izvješće o pohranjivanju zlata sa stanjem na dan 31.12. odnosne kalendarske godine.

 

POPUST

Članak 7.

(1) Klijent ostvaruje u kolekciji 15 popust po kupljenom 1. gramu od 4,0% u skladu sa člankom 6, stavka 3.

(2) Klijent ostvaruje u kolekciji 30 popust po kupljenom 1. gramu od 6,0% u skladu sa člankom 6, stavka 3.

(3) Klijent ostvaruje u kolekciji 50 popust po kupljenom 1. gramu od 8,0% u skladu sa člankom 6, stavka 3.

 

PRIJENOS VLASNIŠTVA

Članak 8.

(1) Prodavatelj prenosi klijentima vlasništvo nad investicijskim zlatom koji su pohranjeni u sigurnim trezorima najkasnije u roku od 21 radnih dana tj. nakon utvrđenja valutacije. Stranke unaprijed izjavljuju da su suglasne sa opisanim načinom prijenosa vlasništva.

(2) Investicijsko zlato koje je klijent kupio njegovo su vlasništvo, a ne vlasništvo prodavatelja.

(3) Klijent će sa obzirom na relevantnu prodajnu cijenu steći u vlasništvo onoliko zlatnih poluga u skladu članka 6, stavka 2 koliko maksimalno omogućuje visina njegove uplate.

 

POHRANA

Članak 9.

(1) Klijent je suglasan da se investicijsko zlato koje je kupljeno za njega knjiži i pohranjuje u trezoru sve dok ne popuni kolekciju od 15, 30 i/ili 50 komada.

(2) Trošak pohrane za sve kolekcije u prvoj godini iznosi 0,0%, te za sve slijedeće godine polugodišnje 0,5% od vrijednosti depoa, a najmanje u visini od 100 (sto) HRK neto uvećano za zakonski porez na dodanu vrijednost.

(3) Klijentu se na ime naknade za pohranu zlata polugodišnje umanjuje gramaža njegovog pohranjenog zlata na referentni dan (31.06. ili 31.12. jedne godine) za postotak naveden u stavki 2 ovog članka.

(4) Klijent zadržava pravo isporuke zlatnih poluga i prijevremeno nego što je popunio set.

 

ISPORUKA I DOSTAVA

Članak 10.

(1) Korištenjem internet stranice prodavatelj smatra da je klijent upoznat s uvjetima, te da iste prihvaća. Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zato što klijent nije pročitao uvjete kupnje koji su vidljivi na internet stranici prodavatelja. Investicijsko zlato šaljemo na trošak i rizik klijenta.

(2) Dostavu vrši prodavatelj (putem svojih djelatnika) ili angažiranjem renomirane dostavne službe, a najdulje u zakonskom roku od 30 dana od kada je kupac popunio set u kolekciji zlatnih poluga od 15, 30 i/ili 50 komada ili zatražio prijevremenu isporuku.

(3) Ukoliko klijent zatraži prijevremenu isporuku, a nije popunio odabrani set u kolekciji 15, 30, i/ili 50 gubi pravo unatrag na navedeni popust u skladu članka 7, te prodavatelj zadržava pravo obračunati unatrag iznos količine zlata i isporučiti po članku 6, stavka 3.

(4) Dostava se radi na prag kućne ili poslovne adrese.

(5) Klijent može u dogovoru sa prodavateljem sam organizirati preuzimanje zlata u poslovnici. Umjesto klijenta, zlato može preuzeti osoba koju je klijent za to ovlastio temeljem punomoći ovjerene kod javnog bilježnika.

(6) Prodavatelj se obvezuje predati investicijsko zlato klijentu u ispravnom stanju, te odgovara za vidljive materijalne nedostatke.

(7) Prodavatelj je ispunio obvezu predaje zlata klijentu kad mu predmet uruči, osobno ili putem posrednika, prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda od dostavljača ili u poslovnici. Klijent je dužan pregledati isporučeni proizvod neposredno.

(8) Ukoliko je klijent prilikom pregleda dostavljenih proizvoda našao razlog za reklamaciju, robu treba odmah reklamirati u roku od 24 sata od predaje, te zlatne poluge dostaviti prodavatelju na adresu sjedišta. Za zlatne poluge koji su odstranjeni iz originalnog pakiranja i za koje klijent ne posjeduje račun reklamacije se neće uvažavati.

 

OTKUP

Članak 11.

(1) Klijent ima pravo u svako doba zahtijevati od prodavatelja otkup u cijelosti ili djelomično njegovog pohranjenog zlata. Taj zahtjev klijent podnosi putem obrasca koji je dostupan na intranet stranici prodavatelja.

(2) Otkup se provodi najkasnije u roku od 2 (dva) radna dana nakon zaprimljenog klijentovog zahtjeva za otkup.

(3) Otkupna cijena zlata određuje se temeljem burzovne cijene na dan otkupa i vidljiva je na internet stranici prodavatelja.

(4) Prodavatelj će klijentu otkupnu cijenu zlata isplatiti u roku od najkasnije 7 (sedam) dana od prijenosa vlasništva. Isplata otkupne cijene vrši se isključivo na bankovni račun koji glasi na ime klijenta.

 

TRAJANJE UGOVORA I PRAVO NA OTKAZ

Članak 12.

(1) Trajanje Ugovora nije vremenski ograničeno.

(2) Klijent Ugovor može otkazati u svako doba.

 

(3) Prodavatelj može redovno otkazati istekom četvrte godine od sklapanja ugovora, a potom s krajem svakog mjeseca, uz poštivanje roka od 3 (tri) mjeseca.

(4)Temeljem odredbi članka 79. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) klijent nema pravo na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji Predmeta, uz uvjet da je prodavatelj uredno izvršio svoju obvezu.

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 13.

U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, prodavatelj se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i čitavo vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka klijenta prikupljenih od klijenata pri kupoprodaji predmeta. Prodavatelj je dužan postupati u skladu s odredbama Zakona o pranju novca i financiranju terorizma (NN 87/08, 25/12).

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Prodavatelj otklanja svaku odgovornost za sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći iz razloga što klijent nije pročitao uvjete. Uvjeti su dostupni na internetskoj stranici prodavatelja, a na zahtjev klijenta bit će dostavljeni izravno klijentu i u pisanom obliku.

 

Članak 15.

Za sve odnose između prodavatelja i klijenta primjenjuje se hrvatsko materijalno pravo. U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između prodavatelja i klijenta, za odlučivanje nadležan je stvarno nadležni sud u Osijeku.

 

 

Članak 16.

Prodavatelj zadržava pravo promjene ovih uvjeta koje će oglasiti na internetskoj stranici prodavatelja.

 

Članak 17.

Ovi uvjeti stupaju na snagu 01.01.2023. godine, a objavljeni su na internetskoj stranici prodavatelja.

 

Stanje: Siječanj 2023

 

CRO AURUM d. o. o.